Szinapszis Kft. - EgészségPanel

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

 • Az EgészségPaneltagság önkéntes, anonim és ingyenes, bármikor megszüntethető. Sőt, a regisztrációért és a kutatásokban való részvételért értékes ajándékokat sorsolunk ki.
 • EgészségPanel tag lehet minden olyan 14 év feletti természetes személy, aki elfogadja az üzemeltető részvételi szabályzatát, és egyetért az adatvédelemre vonatkozó nyilatkozattal.
 • A tagok vállalják, hogy a kérdőívek kitöltése során valós válaszokat és saját véleményüket osztják meg.
 • Az online kutatásokra történő felkérés elektronikus levél formájában (e-mail) történik.
 • Egy személy csak egyszer, egy e-mail címmel vehet részt egy kutatásban, és egy kérdőívet csak egyszer tölthet ki. Amennyiben ugyanazon személy több e-mail címet használva válik EgészségPanel felhasználóvá, a panel üzemeltetője kizárja őt a további kutatásokból.
 • Az EgészségPanel üzemeltetői minden egyes kutatás után ellenőrzik az adatok valódiságát. Amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, az üzemeltető fenntartja a jogot a tagság azonnali megszüntetésére.
 • A Szinapszis Kft. fenntartja a jogot, hogy az EgészségPanel szabályzatokat bármikor egyoldalúan megváltoztassa.
A nyertesek a sorsolást követő 5 napon belül értesítést kapnak e-mailbenvagy telefonon. A nyertesek nevét oldalunkon (www.szinapszis.hu/egeszsegpanel) közzé tesszük. Amennyiben a nyertes 10. munkanap alatt nem érhető el adategyeztetés céljából, újabb nyertest, illetve pótnyerteseket sorsol ki az EgészségPanel üzemeltetője. A nyeremények minőségéért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A nyereményeket a regisztráció során megadott névre és címre postázza a Szinapszis Kft. A nyereményekkézbesítési költségeit a Szinapszis Kft. viseli.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az EgészségPanel üzemeltetője (Szinapszis Kft.[székhely: 4026 Debrecen, Csemete utca 20., adószám: 11620798-2-09, cégjegyzékszám: 09-09-005986], a továbbiakban Szinapszis Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Szinapszis Kft. a jelen tájékoztatót bármikor egyoldalúan megváltoztathatja, melyről tagjait előzetesen értesíti.
Ha bármilyen kérdése merülne fel, mely ezen közlemény alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Szinapszis Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR.) (továbbiakban GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 1995.évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Fogalmak


 • „személyes adat”:azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;>
 • „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 1. A Szinapszis Kft. kijelenti, hogy felhasználói által megadott minden információt, adatot, tényt bizalmasan kezel, és ezeket az adatokat kizárólag statisztikai és piackutatási célokra használja fel. A kérdőívekre adott válaszokat a válaszadó nevétől, címétől és a személyes azonosítást lehetővé tevő egyéb adatoktól elkülönítve dolgozza fel és biztosítja, hogy ezek összevetésére, egyeztetésére ne legyen lehetőség.
 2. A Szinapszis Kft. fenntartja a jogot, hogy kutatásainak feldolgozott eredményeit harmadik személy részére átadja, illetve nyilvánosságra hozza. Ezen feldolgozott kutatásokból a válaszadók válaszai, adatai nem visszafejthetőek. A felmérések során a válaszok minden esetben az adatkezelésről szóló törvény értelmében kizárólag összesítve, a személyes adatoktól elkülönítve kerülnek feldolgozásra.
 3. Ugyanakkor a felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) harmadik fél, illetve ügyfelei számára semmilyen körülmények között nem szolgáltatja ki.
 4. Felhasználóinak a Szinapszis Kft. lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat az online@egeszsegpanel.hu e-mailcímre küldött levelükkel szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.
 5. Az EgészségPanel szolgáltatásaiban való részvétel ingyenes és önkéntes. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön a Szinapszis Kft. értesíti az EgészségPanel tagjait. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A regisztráció a felhasználó által bármikor indoklás nélkül, ingyenesen véglegesen megszüntethető. A regisztráció során megadott nevet és címet a Szinapszis Kft. kizárólag az esetleges nyereményjáték keretében nyert nyeremények sorsolásakor és kiszállításakor használja.
 6. ASzinapszis Kft. gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkori hatályos magyarországi jogszabályoknak. Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján is tájékoztatja.
 7. A Szinapszis Kft. minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
 8. A Szinapszis Kft. megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, melyek az oldal nem megfelelő működését, esetlegesen adatvesztést okoznak.

Paneltagság adatbázis kezelése

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók szegmentálása, kutatási meghívók küldése, piackutatások lebonyolítása, nyereményjátékok lebonyolítása, nyeremények kiküldése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a; a paneltagok neve és lakcíme tekintetében a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a; a nyertesek neve és lakcíme megőrzése tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, város, lakcím, nem, születési év, végzettség, település típusa, foglalkozás, jövedelem, megye, családi állapot, háztartás mérete, gyermekekre vonatkozó adat, fő keresőre vonatkozó adat, internet használati szokások, érdeklődési kör egészséggel kapcsolatos témában, felhasználói azonosítószám, kitöltés időpontja.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépéstől számított 3 év illetve ameddig a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él; a nyertesek neve és lakcíme tekintetében a nyeremény átadását követő 8 év.

Nyilvánosságra hozatal:nyertesek neve és lakóhelye.

A felhasználó a regisztrációval hozzájárulását adja, hogy a Szinapszis Kft. újabb kutatásaikkal kapcsolatosan meghívót küldjön továbbá egyéb kutatásban (mélyinterjús és fókuszcsoportos személyes kutatások, különböző egészséggel, betegséggel kapcsolatos témákban) való részvétel céljából a Szinapszis Kft. telefonon megkeresse.

A személyes adatok módosítására és törlésére az online@egeszsegpanel.hu e-mail címre küldött információ, kérés megküldésével van lehetőség. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat.


A kutatások során megadott adatok kezelése
Tájékoztatjuk a kutatásainkban résztvevőket, hogy a kutatások során megadott adatokat a személyes adataiktól elkülönítve, anonim módon tároljuk. A kutatási adatok személyes adatnak nem minősülnek, azok felhasználása anonim módon korlátlanul lehetséges.


Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.


 1. Tájékoztatáshoz való jog
A Szinapszis Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.


 1. Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy (1) hónapon belül adja meg a tájékoztatást.


 1. Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.


 1. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az online@egeszsegpanel.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.


 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


 1. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


 1. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


 1. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonja.


 1. Amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli a Felhasználó, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
 • közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben (Szinapszis Kft. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112.) vagy e-mailen keresztül az alábbi elérhetőségeken: adatkezeles@szinapszis.hu
 • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu
 • az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be [NAIH]. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu


Adatfeldolgozók megnevezése

Pharmapromo Kft. (programozás)
NOOP IT Services Kft. (rendszergazdai szolgáltatások):
Hetzner Online GmbH (szerverhoszting)


Adatfeldolgozók címe

4026 Debrecen, Csemete u. 20.
4028 Debrecen, Kassai út 129/B 2/205.
91710 Gunzenhausen, Deutschland, Industriestr. 25.


Adatfeldolgozás megnevezése

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. Az online@egeszsegpanel.hu címre érkező törlési igények végrehajtása.


Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a Szinapszis Kft. (székhely: 4026 Debrecen, Csemete u. 20., adószám: 11620798-2-09) tulajdonában lévő szervereken tároljuk. Az EgészségPanelen történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot (személyes és különleges adat) a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A felhasználó által megadott jelszavak technikailag kódoltak, azt senki nem ismerheti meg. A meg adott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató alkalmazásában álló fejlesztők, online szerkesztők ismerhetik meg. Az „admin” titkosított (https) csatornán keresztül érhető el. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.


Adattovábbítás

A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.


Szinapszis hírlevél

Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, cégnév, lakcím/székhely, telefonszám, beosztás, e-mail cím.

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig, illetve a meg nem erősített feliratkozási kérelmek esetében 14 nap.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei: lásd a fentebb leírtakat.


Heti WeBBeteg hírlevél

Az EgészségPanel résztvevői, Chekbox-ba történő klikkeléssel igényelhetik az egészség-betegség témakörben hetente ingyenesen küldött WeBBeteg hírlevelet. Az igénylő hozzájárul, hogy e-mail címét adatbázisunkban tároljuk és kezeljük és arra, hírlevelet küldjünk. Az igénylő bármikor írásban (info@webbeteg.hu) leiratkozhat a hírlevélről ebben az esetben a Szolgáltató e-mail címét 5 munkanapon belül törli az adatbázisából.


A szolgáltatás ügyféllevelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, az online@egeszsegpanel.hu e-mail címen kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.

A Szinapszis Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb hat hónap elteltével törli.


Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
A Szinapszis Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

 • Név: Szinapszis Kft.
 • Székhely: 4026 Debrecen, Csemete u. 20.
 • Képviselő: Kertész Balázs
 • Cégjegyzékszám: 09-09-005986
 • A bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 11620798-2-09
 • E-mail: online@egeszsegpanel.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Bartha-Barcsai Tímea
 • Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatkezeles@szinapszis.hu